" Onyx "                                                   " Cayo "                                                " Dobby "

  Onyx Black of Sprightliness                Hobbit Black of Sprightliness                  Nilix Black of Sprightliness